Logopedisch Centrum Gent

LINGUS is een logopedische groepspraktijk in het centrum van Gent die garant staat voor deskundige en gespecialiseerde zorg op maat van iedere patiënt. Gericht onderzoek, professioneel advies, individuele begeleiding en constant overleg met andere deskundigen zijn onze bouwstenen om een succesvol resultaat te garanderen.

Wij hopen van harte dat wij u van dienst kunnen zijn!

Het LINGUS team
Julie, Eline, Fleur, Charlotte, Ruth, Axelle, Imani, Charlotte, Geraldine en Flore.

Sint-Jacobsnieuwstraat 15, 9000 Gent | Dok-Noord 4D003, 9000 Gent | +32 9 336 61 54 | info@lingus.be

Specialisaties

Kinderen

 • oro-myofunctionele stoornissen (tongpersen, foutief slikken, duimzuigen, habitueel mondademen…)
 • articulatieproblemen
 • taalontwikkelingsstoornissen
 • leerstoornissen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie)
 • stemstoornissen
 • slikrevalidatie bij neurologische aandoeningen

Volwassenen

 • stemstoornissen
 • neurologische spraak- en taalproblemen (dysartrie, apraxie, afasie)
 • slikstoornissen (dysfagie)
 • problemen na chirurgie in het hoofd- en halsgebied (laryngectomie, tong, mondbodem)
 • articulatieproblemen

Oro-myofunctionele stoornissen

Afwijkend mondgedrag zoals mondademen, duimzuigen en tongpersen kan articulatieproblemen, foutief slikken en problemen met de tandenstand tot gevolg hebben.

Articulatieproblemen

Er wordt van een articulatieprobleem gesproken als spraakklanken vervangen, weggelaten of vervormd worden.

Articulatieproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben:

 • verkeerde articulatiegewoonten
 • afwijkingen in het primaire mondgedrag, zoals slikstoornissen of andere oro-myofunctionele stoornissen
 • neurologische stoornissen
 • gehoorafwijkingen

Taalontwikkelingsstoornissen

Globaal verloopt de taalontwikkeling als volgt:

 • 0-1 jaar: veel en gevarieerd brabbelen
 • 1-2 jaar: een aantal onvolledige woordjes produceren
 • 2-3 jaar: minstens 2-woorduitingen (niet altijd met volledige woordopbouw)
 • 3-4 jaar: 3- tot 5-woordzinnen (de grammaticale structuur is nog niet correct)
 • 4-5 jaar: goede enkelvoudige zinsstructuren, bijna alle spraakklanken zijn gekend
 • 5-6 jaar: goede samengestelde zinnen, alle spraakklanken zijn gekend

Een taalontwikkelingsstoornis ontstaat wanneer de taalproductie en/of begrip vertraagd of afwijkend verloopt. In therapie wordt er zowel gewerkt aan taalvorm, taalinhoud als taalgebruik.

Aandacht- en concentratieproblemen

Men spreekt van een aandacht- of concentratieprobleem wanneer iemand er niet in slaagt zijn aandacht langere tijd op eenzelfde taak te richten. Hierdoor ondervindt men moeilijkheden om een taak tot een goed einde te brengen. Dit uit zich bij kinderen typisch in leerproblemen. Bij concentratieproblemen is er soms sprake van ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en ADD (Attention Deficit Disorder).

Leerstoornissen

De leerstoornissen vormen een groep van stoornissen waartoe dyslexie, dysorthografie en dyscalculie behoren.

 • Dyslexie/dysorthografie is een stoornis die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren, vlot toepassen en het automatiseren van lezen en/of spellen.
 • Dyscalculie is een stoornis die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken- en wiskundevaardigheden.

Stemstoornissen

Iemand heeft een stemstoornis wanneer zijn stem om één of andere reden niet kan voldoen aan de eisen die eraan gesteld worden.

Stemstoornissen kunnen verschillende oorzaken hebben:

 • Organische oorzaken: stembandverlamming, stembandpoliep, stembandcysten en strottenhoofdkanker.
 • Functionele oorzaken: verkeerd stemgebruik of stemmisbruik. Een functionele oorzaak kan ook aanleiding geven tot een organische afwijking.

Slikrevalidatie bij neurologische aandoeningen

Een slikstoornis ontstaat wanneer er zich een probleem voordoet in één van de 3 slikfasen ( orale, pharyngale en oesophagale fase).
De meest voorkomende oorzaken van slikproblemen bij kinderen zijn ontwikkelingsstoornissen. Bij de slikrevalidatie horen verschillende therapeutische technieken specifiek voor de pediatrische revalidatie.

Stemstoornissen

Iemand heeft een stemstoornis wanneer zijn stem om één of andere reden niet kan voldoen aan de eisen die eraan gesteld worden.

Stemstoornissen kunnen verschillende oorzaken hebben:

 • Organische oorzaken: stembandverlamming, stembandpoliep, stembandcysten en strottenhoofdkanker.
 • Functionele oorzaken: verkeerd stemgebruik of stemmisbruik. Een functionele oorzaak kan ook aanleiding geven tot een organische afwijking.

Neurologische spraak- en taalproblemen (dysartrie, apraxie, afasie)

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. De spraak is hierbij moeilijk verstaanbaar (onduidelijke uitspraak, een te zachte/hese stem, eentonig of nasaal spreken) omwille van een stoornis in de spierspanning en/of de coördinatie van de spieren.

Verbale apraxie is een articulatiestoornis waarbij het programmeren van de achtereenvolgende spierbewegingen verstoord verloopt. Een typisch kenmerk hiervan is zoekend mondgedrag. Verbale apraxie gaat vaak gepaard met orale apraxie. Dit is het onvermogen op verzoek mond- en tongbewegingen te maken (fluiten, hoesten, blazen).

Afasie is een verworven taalstoornis die wordt veroorzaakt door een hersenletsel (hersenbloeding, hersentumor) en waarbij het begrijpen en/of het uiten van gesproken en/of geschreven taal gestoord is.

Slikstoornissen

Een slikstoornis (dysfagie) ontstaat wanneer er zich een probleem voordoet in één van de 3 slikfasen (orale, pharyngale en oesophagale fase).
De meest voorkomende oorzaken van slikproblemen zijn hoofd- en halskanker, neurologische problemen en tracheostomie (= operatieve luchtpijpopening).

Problemen na chirurgie in het hoofd- en halsgebied (laryngectomie, tong, mondbodem)

Na een ingreep in het hoofd- en halsgebied kan het slikken, articuleren en stemgeven moeilijk zijn.

Aandacht- en concentratieproblemen

Men spreekt van een aandacht- of concentratieprobleem als men moeite heeft om zijn aandacht te focussen op een onderwerp of activiteit. Concentratieproblemen kunnen zeer verschillende oorzaken hebben. Een verminderde hersenfunctie kan voor concentratieproblemen zorgen.

Articulatieproblemen

Er wordt van een articulatieprobleem gesproken als spraakklanken vervangen, weggelaten of vervormd worden.

Articulatieproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben:

 • verkeerde articulatiegewoonten
 • afwijkingen in het primaire mondgedrag, zoals slikstoornissen of andere oro-myofunctionele stoornissen
 • eurologische stoornissen
 • gehoorafwijkingen

Werkwijze

Op eigen initiatief of na verwijzing van de school of een arts kan u contact met ons opnemen.

Bij een eerste gesprek wordt de hulpvraag en de voorgeschiedenis in kaart gebracht. We brengen u eveneens op de hoogte van de praktische werking van onze praktijk en de eventuele mogelijkheden om terugbetaling via het RIZIV te verkrijgen.

Daarna vindt het diagnostisch onderzoek plaats en bepalen wij in overleg met u de vervolgaanpak.

Afhankelijk van de problematiek kan de therapie een half uur of een uur duren. De therapie kan doorgaan zowel in de praktijk, op school als bij u thuis.

Team

Julie Gielen
+32 477 67 83 92
Imani Curé
+32 470 23 57 01
Ruth Van Rijsselberghe
+32 479 94 39 02
Charlotte De Reu
+32 479 56 49 12
Geraldine Ruppel
+32 479 02 50 53
Fleur Dumarey
+32 475 39 28 77
Eline De Coninck
+32 478 53 79 83
Charlotte Roosens
+32 476 06 08 02
Axelle Bombeke
+32 498 82 49 46
Flore Verfaillie
+32 479 18 51 13

Tarieven

Patiënten zonder voorkeursregeling

Honoraria Terugbetaling
Bilanzitting € 42,76 € 29,00
Evolutiebilan € 69,45 € 40,50
Therapie 30 minuten school
Therapie 30 minuten kabinet of thuis
€ 35,00
€ 35,00
€ 25,36
€ 25,36
Therapie 60 minuten kabinet of thuis € 70,25 € 50,98

 

Patiënten met voorkeursregeling

Honoraria Terugbetaling
Bilanzitting € 36,50 € 33,50
Evolutiebilan € 51,50 € 47,00
Therapie 30 minuten school
Therapie 30 minuten kabinet of thuis
€ 29,81
€ 30,86
€ 27,81
€ 28,86
Therapie 60 minuten kabinet of thuis € 61,98 € 57,48

TypTien

TypTien is compleet het tegenovergestelde van andere leren typen methodes. Meerdere leerkanalen worden tegelijkertijd ingeschakeld, zonder de nadruk te leggen op snelheid en tempo. Verder wordt bijzondere aandacht besteed aan het leervermogen van elk individueel kind.

 • Minimumleeftijd: 10 jaar
 • De lessen worden individueel gegeven of in groep
 • Er zijn minimum 10 lessen van 1 uur

Contact

Neem vrijblijvend contact op.

Lingus

Lingus Logopedisch Centrum

Sint-Jacobsnieuwstraat 15
9000 Gent

Dok-Noord 4D003
9000 Gent

+32 9 336 61 54
info@lingus.be